Strona główna BIP

Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii Biuletyn Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii powstał w odpowiedzi na zapisy Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.), określającej podmioty zobowiązane do udostępniania informacji dotyczących spraw publicznych oraz ustalającej zasady oraz tryb udostępniania tych informacji.

W celu uzyskania informacji udostępnionych w Biuletynie należy wybrać interesującą Państwa pozycję tematyczną z menu umieszczonego po lewej stronie ekranu.

Dane teleadresowe

Dane teleadresowe Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii

ul. Dereniowa 52/54
02 - 776 Warszawa
tel.: (22) 641 15 01, 855 54 58, 855 54 69
fax: (22) 641 15 65
e-mail: kbpn@kbpn.gov.pl
http://www.kbpn.gov.pl
NIP: 951-10-23-076
Regon: 010266871
Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii
pracuje codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00
Redakcja BIP:
Anna Twierdziańska
Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii
Tel. (22) 855 54 58 wew. 101
E-mail: anna.twierdzianska@kbpn.gov.pl

Zakres działalności

Przedmiotem działania Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii jest działalność w zakresie przeciwdziałania narkomanii określona w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485) oraz obsługa, w imieniu Ministra Zdrowia, Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych. Podstawę do działań w zakresie przeciwdziałania narkomanii stanowi Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011 – 2016 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 78, poz. 428).
Szczegółowe warunki regulujące sposób zarządzania Funduszem określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2010 r. (Dz. U. z 2011 r. nr 6 poz. 27). Rozporządzenie to dotyczy warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu.
3 pliki do ściągnięcia – ustawa, rozporządzenie KPPN oraz FRPH

TUTAJ WSTAWIASZ TEKST DO LINKU 2

Kierownictwo

Kierownictwo Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii:

Dyrektor – Piotr Jabłoński
Zastępca Dyrektora – Bogusława Bukowska
Główna Księgowa – Grażyna Tatomir – Derfla

Majątek

Majątek Skarbu Państwa, w stosunku do którego uprawnienia właścicielskie wykonuje i którym dysponuje Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, obejmuje dobra ruchome, nieruchome oraz wartości niematerialne i prawne, a także spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, który jest siedzibą Krajowego Biura.
W skład majątku wchodzą następujące składniki:

1. środki trwałe, w tym: część budynku biurowego, sprzęt komputerowy, środki transportu;
2. wartości niematerialne i prawne;
3. środki obrotowe na rachunkach bankowych Krajowego Biura oraz w kasie.

Tryb przyjmowania i załatwiania spraw

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
w Krajowym Biurze do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii

Przyjmowanie i załatwianie spraw w KBPN odbywa się zgodnie z postanowieniami Instrukcji kancelaryjnej Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.
Zgodnie z obowiązującym w KBPN obiegiem korespondencji każde pismo wpływające jest rejestrowane w dzienniku korespondencyjnym. Po dokonaniu dekretacji, przez Dyrektora KBPN sprawa zostaje powierzona do wykonania pracownikowi, odpowiedzialnemu za jej załatwienie.

Zamówienia publiczne

Tekst

TUTAJ WSTAWIASZ TEKST DO LINKU 2

Udostępnienie informacji publicznej

Informacje nie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej KBPN:

- mogą znajdować się na stronach serwisu: www.kbpn.gov.pl oraz www.cinn.gov.pl
- mogą być udostępnione na wniosek żądającej informacji, w trybie przewidzianej w art. 10 § 1 ustawy z dn. 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198), który należy przesłać lub złożyć w siedzibie KBPN – ul. Dereniowa 52/54, 02 – 776 Warszawa, w godzinach 8:00 – 16:00

Dostęp do informacji nie publikowanych w BIP

Tekst

TUTAJ WSTAWIASZ TEKST DO LINKU 2

Rejestry, ewidencje i archiwa

Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii prowadzi następujące bazy danych:

• Dane z lecznictwa (TDI) - dane z lecznictwa dotyczą osób zgłaszających się do leczenia z powodu używania środków odurzających lub substancji psychotropowych. Art. 24 b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu Narkomanii (Dz.U. z 2012 r., poz. 124) wprowadził zobowiązanie dla podmiotów leczniczych prowadzących leczenie lub rehabilitację osób używających środków odurzających lub substancji psychotropowych do współpracy z Krajowym Biurem do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii w zakresie gromadzenia i przekazywania Biuru informacji na temat osób zgłaszających się do leczenia. Zakres i tryb powyższej współpracy szczegółowo określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 października 2013 r. w sprawie zakresu i trybu współpracy podmiotów leczniczych prowadzących leczenie lub rehabilitację osób używających środków odurzających lub substancji psychotropowych z Krajowym Biurem do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii (Dz. U. z 2013 r., poz. 1332). Dane z lecznictwa stanowią jedno z najważniejszych narzędzi monitorowania epidemiologii problemu narkomanii. Szczegółowe informacje na temat zbierania powyższych danych znajdują się na stronie internetowej www.cinn.gov.pl w zakładce Epidemiologia w sekcji Zbieranie danych z leczenia.

• Ewidencja specjalistów uprawnionych do zbierania informacji na temat używania przez oskarżonego środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych – wykaz specjalistów terapii uzależnień współpracujących z wymiarem sprawiedliwości w zakresie opiniowania o charakterze uzależnienia osób oskarżonych. Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 stycznia 2012 roku w sprawie zbierania informacji na temat używania przez oskarżonego środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych. (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 38). Ewidencja zamieszczona jest na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości: http://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/przeciwdzialanie-narkomanii/

Redakcja BIP

Redakcja BIP:

Anna Twierdziańska

Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii

Tel. (22) 855 54 58 wew. 101

E-mail: anna.twierdzianska@kbpn.gov.pl

Strona główna KBPN

przekierownać na stronę KBPN!!!!

Konkursy / Ogłoszenia

Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 roku zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w dziedzinie narkomanii ogłoszonego zgodnie z zarządzeniem nr 22/2013 z dnia 11 września 2013 roku Dyrektora Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

pli w formacie PDF

Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2014-2016 zadanian z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w dziedzinie narkomanii pod nazwą "Serwis Informacyjny. Narkomania".

pli w formacie PDF

w sprawie naboru wniosków na realizację zadań w ramach programów Ministra Zdrowia w zakresie rozwiązywania problemów wynikających z uzależnień od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych

pli w formacie ZIP

Ogłoszenie wyników części pisemnej egzaminu certyfikującego w zakresie specjalisty i instruktora terapii uzależnień w sesji jesiennej 2013 roku.

pli w formacie DOC

w sprawie gotowości do nieodpłatnego przekazania składników majątku ruchomego w postaci mebli i sprzętu komputerowego innej jednostce administracji rządowej lub pozarządowej działającej w ochronie zdrowia przez KRAJOWE BIURO DS. PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII.

pli w formacie ZIP

Ogłoszenie w sprawie szczegółowych warunków Konkursu Badawczego 2013

pli w formacie ZIP

Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2014 – 2016 zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w dziedzinie narkomanii pod nazwą „Serwis Informacyjny Narkomania” ogłoszonego zgodnie z zarządzeniem nr 26/2013 z dnia 11 października 2013 roku Dyrektora Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

pli w formacie ZIP

Ogłoszenie w sprawie listy osób zakwalifikowanych do egzaminu certyfikującego w zakresie specjalisty i instruktora terapii uzależnień w sesji jesiennej 2013r.

pli w formacie PDF

Ogłoszenie o zmianie terminu rozstrzygnięcia Konkursu Badawczego 2013 Szanowni Państwo, Krajowe Biuro uprzejmie informuje o zmianie terminu rozstrzygnięcia Konkursu Badawczego 2013. Informacja o wynikach Konkursu zostanie ogłoszona na stronie internetowej Krajowego Biura i Centrum Informacji KBPN oraz Biuletynu Informacji Publicznej KBPN do dnia 11 października br.

Ogłoszenie wyników konkursu ogłoszonego w dniu 20 maja 2013 roku na uzyskanie rekomendacji Dyrektora Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii do realizacji specjalistycznego szkolenia w dziedzinie terapii i rehabilitacji uzależnienia od narkotyków.

pli w formacie doc

Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 roku zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w dziedzinie narkomanii ogłoszonego zgodnie z zarządzeniem nr 22/2013 z dnia 11 września 2013 roku Dyrektora Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

pli w formacie ZIP

Ogłoszenie w sprawie gotowości do nieodpłatnego przekazania składników majątku ruchomego w postaci mebli i sprzętu komputerowego innej jednostce administracji rządowej lub pozarządowej działającej w ochronie zdrowia przez KRAJOWE BIURO DS. PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII.

pli w formacie ZIP

Ogłoszenie w sprawie naboru wniosków na realizację zadań w ramach programów Ministra Zdrowia w zakresie rozwiązywania problemów wynikających z uzależnień od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących u zależnienia od substancji psychoaktywnych.

pli w formacie ZIP

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację w 2013 r. zadania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w dziedzinie narkomanii pn. „Ogólnopolska konferencja na temat przeciwdziałania narkomanii.”

pli w formacie PDF

Ogłoszenie w sprawie konkursu na uzyskanie rekomendacji Dyrektora Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii do realizacji programu szkolenia w dziedzinie terapii i rehabilitacji uzależnienia od narkotyków.

pli w formacie doc

Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w 2013 roku zadania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w dziedzinie narkomanii pn. Ogólnopolska konferencja na temat przeciwdziałania narkomanii ogłoszonego zgodnie z zarządzeniem nr 9/2013 z dnia 18 kwietnia 2013 roku Dyrektora Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

pli w formacie ZIP

Ogłoszenie wyników części pisemnej egzaminu certyfikującego w zakresie specjalisty i instruktora terapii uzależnień w sesji wiosennej 2013 roku.

pli w formacie DOC

Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w 2013 roku zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii: Program CANDIS adresowany do problemowych użytkowników narkotyków.

pli w formacie ZIP

Ogłoszenie w sprawie naboru wniosków na realizację zadań w ramach Programów Ministra Zdrowia w zakresie rozwiązywania problemów wynikających z uzależnień od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych.

pli w formacie ZIP

Ogłoszenie w sprawie Egzaminu Certyfikującego w zakresie instruktora/specjalisty terapii uzależnienia od narkotyków - sesja wiosenna 2013 rok.

pli w formacie DOC

Ogłoszenie listy wniosków na realizację zadań w ramach Programów Ministra Zdrowia dofinansowanych ze srodków Funduszu Rozwiazywania Problemów hazardowych, wyłonionych w wyniku rozstrzygnięcia naboru wniosków ogłoszonego w dniu 31 października 2012 roku.

pli w formacie PDF

Ogłoszenie z dnia 29 stycznia 2013 roku o rozstrzygnięciu konkursu na uzyskanie rekomendacji Dyrektora Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, uprawniającej do prowadzenia superwizji klinicznej w ramach programu specjalistycznego szkolenia w dziedzinie terapii i rehabilitacji uzależnienia od narkotyków.

pli w formacie PDF

Ogłoszenie z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie konkursu na uzyskanie ze środków Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii dofinansowania stażu i superwizji klinicznej realizowanych w 2013 r. i kontynuowanych w 2014 r. w ramach modułu II programu specjalistycznego szkolenia w dziedzinie terapii i rehabilitacji uzależnienia od narkotyków.

pli w formacie DOC

Ogłoszenie w sprawie odnowienia ważności rekomendacji Dyrektora Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii do prowadzenia superwizji klinicznej.

pli w formacie DOC

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację w 2013r.

pli w formacie PDF

Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2013 zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w dziedzinie narkomanii.

pli w formacie PDF

Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2013-2015 zadania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w dziedzinie narkomanii pn. "Prowadzenie ogólnopolskiej poradni internetowej" ogłoszonego zgodnie z zarządzeniem nr 27/2012 z dnia 16 listopada 2012 roku Dyrektora Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

pli w formacie ZIP

Ogłoszenie w sprawie konkursu na uzyskanie rekomendacji Dyrektora Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, uprawniającej do prowadzenia superwizji klinicznej w ramach programu specjalistycznego szkolenia w dziedzinie terapii i rehabilitacji uzależnienia od narkotyków.

pli w formacie DOC

Ogłoszenie w sprawie naboru wniosków na realizację zadań w ramach programów Ministra Zdrowia w zakresie rozwiązywania problemów wynikających z uzależnień od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych w latach 2013-2015".

pli w formacie RAR

Ogłoszenie w sprawie wyników II edycji konkursu na uzyskanie dofinansowania do staży i superwizji klinicznych realizowanych w 2012 r. i kontynuowanych w 2013r.

pli w formacie DOC

Ogłoszenie wyników części pisemnej egzaminu certyfikującego w zakresie specjalisty i instruktora terapii uzależnień w sesji jesiennej 2012 r.

pli w formacie DOC

Ogłoszenie o wynikach konkursu na realizację w latach 2012 - 2013 zadania "Ewaluacja programów profilaktycznych dotyczących problemu narkomanii".

pli w formacie PDF

Ogłoszenie wyników konkursu z dnia 31 maja 2012 roku na uzyskanie rekomendacji Dyrektora Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii do realizacji specjalistycznego szkolenia w dziedzinie terapii i rehabilitacji uzależnienia od narkotyków.

pli w formacie DOC

Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w 2013 roku zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w dziedzinie narkomanii ogłoszonego zgodnie z zarządzeniem nr 22/2012 z dnia 14 września 2012 roku Dyrektora Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

pli w formacie ZIP

Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2013 - 2015 zadania pn. "Prowadzenie ogólnopolskiej poradni internetowej".

Ogłoszenie w sprawie konkursu na uzyskanie ze środków Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii dofinansowania stażu i superwizji klinicznej realizowanych w 2012 r. i kontynuowanych w 2013 r. w ramach modułu II programu specjalistycznego szkolenia w dziedzinie terapii i rehabilitacji uzależnienia od narkotyków.

plik w formacie DOC

Ogłoszenie dotyczące Egzaminu Certyfikującego w zakresie instruktora/specjalisty terapii uzależnienia od narkotyków - sesja jesienna 2012 rok.

plik w formacie DOC

Ogłoszenie wyników konkursu z dnia 18 kwietnia 2012r na uzyskanie rekomendacji Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii uprawniającej do prowadzenia staży klinicznych w ramach programu specjalistycznego szkolenia w dziedzinie terapii i rehabilitacji uzależnienia od narkotyków".

plik w formaacie DOC

Ogłoszenie o konkursie na realizację w latach 2012 - 2013 zadania "Ewaluacja programów profilaktycznych dotyczących problemu narkomanii".

plik w formaacie ZIP

Informacja o wynikach konkursu na opracowanie projektu kreacji oraz strategii mediowej i strategii komunikacji ogolnopolskiej kampanii na rzecz zapobiegania problemowemu graniu w gry hazardowe wśród młodzieży.

plik w formaacie DOC

Ogłoszenie w sprawie naboru wniosków na realizację zadań w ramach programów Ministra Zdrowia w zakresie rozwiązywania problemów wynikająych z uzależnień od hazardu lub innych uzależnień nie stanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych w roku 2012.

plik w formaacie ZIP

Ogłoszenie w sprawie konkursu na uzyskanie rekomendacji Dyrektora Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii do realizacji programu szkolenia w dziedzinie terapii i rehabilitacji uzależnienia od narkotyków.

plik w formaacie DOC

Ogłoszenie w sprawie zestawienia kontaktów Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii z klientami zewnętrznymi w I połowie 2012 roku.

plik w formaacie PDF

Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia Konkursu Badawczego 2012 Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

plik w formaacie DOC

Ogłoszenie w sprawie listy osób zakwalifikowanych do części ustnej egzaminu certyfikującego w zakresie specjalisty i instruktora terapii uzależnień w sesji wiosennej 2012r.

plik w formaacie PDF

Ogłoszenie na opracowanie projektu kreacji oraz strategii mediowej i strategii komunikacji ogólnopolskiej kampanii na rzecz zapobiegania problemowemu graniu w gry hazardowe wśród młodzieży.

plik w formaacie PDF

Ogłoszenie w sprawie wyników części pisemnej egzaminu certyfikującego w zakresie specjalisty i instruktora terapii uzależnień w sesji wiosennej 2012 r.

plik w formaacie PDF

Ogłoszenie na zadanie z zakresu przeciwdziałania narkomanii: Programy wspierające leczenie substytucyjne, zlecone przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii do realizacji w 2012 roku.

plik w formaacie PDF

Ogłoszenie w sprawie naboru wniosków na realizację zadań w ramach programów Ministra Zdrowia w zakresie rozwiązywania problemów wynikających z uzależnień od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych w latach 2012-2013.

plik w formaacie ZIP

Ogłoszenie w zakresie Otwartego Konkursu Ofert na realizację w 2012r. zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii: PROGRAMY WSPIERAJĄCE LECZENIE SUBSTYTUCYJNE

plik w formaacie ZIP

Ogłoszenie w sprawie konkursu na uzyskanie ze środków Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii dofinansowania stażu i superwizji klinicznej realizowanych w 2012 r. i kontynuowanych w 2013 r. w ramach modułu II programu specjalistycznego szkolenia w dziedzinie terapii i rehabilitacji uzależnienia od narkotyków.

plik w formaacie DOC

Ogłoszenie w sprawie szczegółowych warunków Konkursu Badawczego 2012

plik w formaacie ZIP

Ogłoszenie Dotyczace zarządzenia Nr 8/2011 Dyrektora Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii z dnia 14 czerwca 2011 roku w sprawie zasad przyjmowania klientów zewnętrznych wraz z listą kontaktów za I i II półrocze 2011 roku.

plik w formaacie PDF

Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii zlecone przez Krajowe Biuro do realizacji w roku 2012.

plik w formaacie ZIP

Ogłoszenie w sprawie listy osób zakwalifikowanych do części ustnej egzaminu certyfikacyjnego w sesji jesiennej 2011 roku.

plik w formaacie ZIP

Ogłoszenie w sprawie naboru wniosków na realizację zadań w ramach programów Ministra Zdrowia w zakresie rozwiązywania problemów wynikających z hazardu oraz innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych w latach 2012-2013.

plik w formaacie ZIP

Ogłoszenie listy wniosków, które uzyskały rekomendację Ministra Zdrowia na realizację zadań w ramach programu "Wspieranie badań naukowych dotyczących zjawiska uzależnienia od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych a także rozwiązywania problemów z tym związanych

plik w formaacie ZIP

Ogłoszenie wyników konkursu z dnia 30 maja 2011 roku na uzyskanie rekomendacji Dyrektora Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii do realizacji programu szkolenia w dziedzinie uzależnienia w zakresie specjalisty terapii uzależnień oraz instruktora terapii uzależnień, o którym mowa w art.27 ust.1 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz.U.Nr 179, poz. 1485 oraz z 2006r.Nr 66, poz.469 i Nr 120, poz.826)

plik w formaacie ZIP